Español Catalá English Português  

 

Després de l'excel•lent acollida del Primer Congrés Internacional d'Antropologia a Madrid, l'Associació AIBR, juntament amb el grup de recerca consolidat (GRECS Grup de Recerca Sobre Exclusió i Control Socials) tenen el gust de convocar de nou a tots i totes les especialistes de la disciplina en la nostra segona trobada anual per al proper mes de setembre a la meravellosa ciutat de Barcelona.

 

Conscients de la possibilitat i la necessitat d'enfortir les nostres vies professionals, així com de posar en contacte a un nombre creixent d'investigadors i acadèmics, aquest segon congrés pretén consolidar els vincles d'intercanvi que ja es van crear a Madrid.

 

A l'experiència de l'equip coordinador del primer congrés de AIBR, se li uneix la col•laboració de GRECS de la Universitat de Barcelona. Aquest grup posseeix una llarga trajectòria en recerques sobre els dispositius contemporanis de l'exclusió que, des de l'antropologia, incardina la seva activitat científica en l'anàlisi i la comprensió de les dinàmiques identitàries i de les relacions socials, polítiques i culturals que les fan possibles.

 

El tema general d'aquesta edició, Identitat: ponts, llindars i murs, reprèn i qüestiona un concepte clàssic que donarà continuïtat a les principals línies de debat de l'Antropologia. Des dels orígens de la disciplina hem reflexionat sobre les categories, les persistències i les discontinuïtats com a elements característics de l'ésser humà. Arreu i sempre la humanitat s'ha vist pensada com un tot i al mateix temps associada a una particularitat. Ara bé, fins a quin punt no fem sinó inventar en els grups humans els conceptes d'identitat o de cultura? Si tradicionalment hem distingit la identitat de l’alteritat, o la cultura de la naturalesa, i si les últimes ens han fet lligar i deslligar-nos enfront de les primeres, per ventura els conceptes essencials de la disciplina no són també els nostres propis murs?

 

Les classificacions humanes agrupen i distingeixen, uneixen el que prèviament s'ha separat, fan visible l'invisible, destaquen uns atributs sobre uns altres. Elevar-se a un nivell de la contingència requereix discriminar, distingir, separar. Però elevar-se a un altre nivell diferent implica incorporar, entramar. És amb aquests vectors on la idea d'identitat és bona per pensar i ser pensada; per debatre i provocar la reflexió antropològica que obrim amb aquest congrés.

 

(Fotografia: Barna des del Masnou. Diotime1)


UBlogo

GRECSlogo

AIBRlogo

Amb el suport de:

 


ACCÉS USUARIS

CONGRESSISTES

COMITÈ CIENTÍFIC


 

CONGRÉS 2015