Español Catalá English Português  

EL TERMINI DE ENVIAMENT DE COMUNICACIONS I PANELLS VA FINALITZAR

 

 

Si us plau, llegeixi detingudament les següents instruccions abans d'enviar la seva proposta o panel:

DATA:

La data límit del període d'enviament de propostes i panels és el 28 de febrer de 2016.

TIPUS:

 

Comunicacions orals individuals: la durada de cada comunicació serà com a màxim 15 minuts. Cada comunicació únicament podrà ser presentada per una persona (autor o coautor). No es podran presentar més de dues comunicacions per participant. Els participants podran presentar les seves comunicacions com a part d'un panel o individualment (en aquest cas la Organització els hi assignarà panel).

 
Paneles: Cada panel estarà format per 4-6 comunicacions de temàtica comuna. El coordinador inscriurà les dades comunes del panel, inclosos els noms dels panelistes,  a l'opción «PANELS (NOMÉS COORDINADORS)» del formulari de propostes. Quan l'autor d'una comunicació l'inscrigui com a part d'un panel (veure apartat anterior), deurà indicar el títol del panel i el nom del coordinador al formulari de propostes.

 

Audiovisuals: La durada màxima dels mateixos serà de 100 minuts. Els resums deuran presentar-se en el formulari d'inscripció de propostes. El Comitè Científic podrà requerir el vídeo complet previ a la seva avaluació.


Pòsters: Les propostes de pòsters poden ser remeses a través del formulari de propostes, presentant-se un resum. Els pòsters acceptats seran exhibits durant tots els dies del Congrés; no obstant això, hi haurà moments del programa en què els autors estaran a prop dels seus treballs per poder explicar la seva investigació als congressistes interessats.

 

ENVIAMENT DE PROPOSTES:

 

Comunicacions individuals, audiovisuals i pòsters: Es demanarà un títol, un resum d'un màxim de 250 paraules, paraules clau (5 màxim) i es deurà triar la temàtica més adient en una llista d'opcions. No es permetran referències a la autoria en aquests camps. No es sol·licitarà el text complet dels treballs. Es prega cuidar d'estil, ortografia, redacció, vocabulari tècnic i contingut, doncs serà la informació que aparegui al programa i la que tindrà en compte el Comitè Científic.

 

Les comunicacions que s'enviïn de manera individual, si són acceptades pels revisors, s'assignaran a un panel amb d'altres propuestes individuals de temàtica similar. L'Organització demanarà a un dels panelistes que compleixi el paper de moderador del panel, si vol acceptar-lo.

 

Panels: Tindran un mínim de 4 i un màxim de 6 presentacions, amb temàtica comuna. Cada panel tindrà un moderador, encarregat de atorgar els torns de paraula i dirigir el debat posterior a les presentacions. El moderador pot presentar o no una de les comunicacions del panel. Els panels poden ser conformats per l'Organització del Congrés en base a la seva temàtica, o bé poden ser proposats directament pel coordinador si prèviament alguns participants ja van acordar constituir un panel. Cada participant indicarà al formulari si la seva comunicació es individual o si forma part d'un panel organitzat amb col·legues, indicant el títol del panel i el nom del moderador. Per la seva banda, el moderador inscriurà les dades del panel a l'opció «PANEL (NOMÉS COORDINADORS)» i inclourà els noms dels panelistes. Amb la finalitat de facilitar l'assistència, cada panel només podrà estar compost per comunicacions d'un mateix idioma.

 

NOTA PER A COORDINADORS. Coordinar un panell suposa aconseguir de 4 a 6 ponents (el mateix coordinador pot ser o no un d'ells), idear un panell que tingui coherència i funcioni com un tot, inscriure'l, servir de pont entre els panelistes i l'Organització, informar de com de registrar la seva comunicació, i també estar present durant l'exposició del panell, atorgant torns de paraula i dirigint el debat posterior a les intervencions individuals. Només si es compleixen aquests requisits s'obtindrà la corresponent certificació.

 

AUTORIA:

No hi ha un màxim de coautors per a cada presentació. No obstant això, únicament una persona podrà ser l'encarregada de presentar el treball. Perquè la resta de coautors puguin rebre el seu certificat de presentació, deuran també inscriure's al Congrés. Si l'autor principal no pot acudir al Congrés, en cap cas l'Organització ni un altre membre del panel s'encarregarà de presentar la seva comunicació. Únicament un coautor inscrit al congrés podrà presentar un treball en lloc de l'autor principal.

 

IDIOMES:

Cada treball podrà ser presentat en un dels idiomes oficials del Congrés (castellà, català, anglès, portuguès).

 

AVALUACIÓ:

Cada treball serà avaluat mitjançant doble cec pel Comitè Científic, i en cas d'empat, hi haurà una tercera avaluació cega per un altre membre diferent. Una vegada comunicada la resolució, els interessats tindran el termini d'un mes per inscriure's al Congrés. Després d'aquest termini s'eliminaran del programa aquelles comunicacions en les quals els seus participants no hagin abonat les quotes. Per al cas dels panels proposats, tingui's en compte que aquests només seguiran en programa en cas que almenys 4 comunicacions s'hagin inscrit.

 

TEMÀTICA:

Es consideraran per a avaluació la generalitat dels camps de la disciplina: Antropologia aplicada, antropologia socio-cultural, antropologia lingüística, antropologia biològica i arqueologia.

 

(*)NOTA: Aquesta normativa està subjecta a modificacions per part del Comitè Organitzador del Congrés i la Junta Directiva de AIBR.

 

 Enviar PROPOSTA O PANEL


UBlogo

GRECSlogo

AIBRlogo

Amb el suport de:

 


ACCÉS USUARIS

CONGRESSISTES

COMITÈ CIENTÍFIC


 

CONGRÉS 2015